Шести клас

Шести клас

Шести клас

От тях 11 са момичета и 12 -момчета.Повечето от учениците са родени през 2008 година.В класа има двама второгодници.Пътуващи са 4 ученика.Със СОП са 4 ученика..В класа има ученици от многодетни семейства и такива от непълни семейства.Като цяло има нужда от подобрение както успеха,така и дисциплината на класа.У учениците вече се формират навици за изпълнение на колективни задачи.На този етап се работи за изграждане на здрав и действащ колектив.