За нас

За нас

Кратка история на образователното дело

в с.Литаково, община Ботевград

      Дълбоки са корените на просветното и образователно дело в с. Литаково, преминало през много трудности и изпитания във времето, но винаги будно, благодарение на стотиците хиляди родолюбиви литаковци, милеещи за родното образование за да го има и днес.

През лятото на 1898г. по инициатива на кмета на селото Коцо Игнатов Недински и родолюбиви литаковци започва строителство на  училище в центъра на селото. За две години с много любов и ентусиазъм училището е построено и от 1900г. за първи път влизат да учат в него ученици.

До 01.09.1911г. училището е било начално, от тази година се открива и прогимназия, тя била районна за селата : Литаково, Новачене,Гурково, Радотина, Рашково и Крево и се помещавала в сградата на начално училище „ Васил Левски”.  

През 1948г. е построена нова училищна сграда за прогимназия и учениците от 5 – 8 клас учат в самостоятелна сграда Прогимназия „ Христо Ботев”.

До 2011г.в с. Литаково има две училища Начално училище „ Васил Левски „ и Прогимназия Христо Ботев”.

От учебната 2011 /2012г със заповед на министъра на МОН , двете училища са преобразувани в едно училище. Основно училище „ Васил Левски”с две сгради – начален и прогимназиален етап.

От 1994г. до 2015г.в сградата на начален етап има Подготвителна група за деца на 5 и 6 години подлежащи на задължителна подготовка за училище.

И в двете сгради през 2011г. е извършен основен ремот – изцяло реновирани по проект от МОН  „Оптимизация на училищната мрежа” с подмяна на дограми, санирани, газифицирани, модерно оборудвани и обзаведени класни стаи, съвременни технически средства компютърни кабинети с интернет мрежа и в двете сгради. Обновен и ремонтиран ученически стол в сградата на начален етап.

Училището е средщно училище от 2009г – в него учат и учениците от населените места в които няма училища, с. Радотина, Краево и Рашково.

От м.август 2016г. е в сила новия закон за предучилищно и училищно образование, според който ученците получават диплом за завършено основно образование след 7 клас. През учебната 2017 / 2018г. вече учениците са до 7 клас.

За осъществяване на качествена учебно възпитателна работа, съгласно съвременните образователни изисквания , всички ученици от 1 – 7 клас са на целодневен режим на организация на учебния процес.

Училището предлага извън класни форми на обучение:

  • СИП – Компютърни технологии,Английски език,Религия.
  • Училищен хор, мажоретен състав, танцови състави начален и прогимназиален етап.
  • Клубове по интереси – Изобразително изкуство, Спортно състезателни игри и занимания и природо любителски.
  • Работа по проекти