Обществен съвет

Обща информация

Обществан съвет при ОУ " Васил Левски" с.Литаково

ОУ Васил Левски Литаково

Обществен съвет се създава към всяка детска градина и всяко училище.Обществения съвет включна нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на децата и ученици от съответната институция. Не може да бъде член на обществения съвет лице, което е осъждано за умишлено престъпление, член на настоятелство.

Научи повече

Резултати от избора на обществен съвет към ОУ " Васил Левски" с.Литаково

На 08.12.2019 г в Мултимедиен кабинет от 16.00ч се проведе общо събрание на родителите при ОУ" Васил Левски" с.Литаково, за избор на нов Обществен съвет при училището.Присъстваха избрани на класни родителски срещи представители на родителите,външни представители Пешо Младенов кмет на с.Литаково, Саня Илиева- представител на финансиращия орган, г-н Адриян Атанасов-експерт по етническите въпроси към общ.Ботевград и Тодорка Петрова-бивш директор на училището.

Научи повече