Първи клас

Първи клас

Първи клас

 Класът е разнообразен по възрастов показател - десет ученика са родени през 2012г., един през 2011г., а трима са родени през 2013г. и са постъпили на шестгодишна възраст. Четири деца не са посещавали Детска градина.
 Децата постепенно започват да се приспособяват към училищната среда,  да свикват с дневния режим, изискванията и отговорностите в учебно-възпитателния процес.
 Училището е на целодневна организация на обучение и всички 14 ученика са включени в сборна група/ I-II клас/ на ЦОУД.
 За преодоляване на обучителни трудности по учебния предмет Български език и литература пет деца са включени в Проекта "Подкрепа за успех".
 За развитие на творческите способности и заложби пет деца са включени в Училищния танцов състав.
 Всички ученици с радост и желание вземат участие в класни и училищни тържества и мероприятия.